01 czerwca 2020

 

ZA FASADAMI ŁÓDZKICH KAMIENIC I DOMÓW

autor: Wojciech Źródlak

 

 

 

METODOLOGIA ZAPISÓW

 

– opracowanieprezentuje materiał według WSPÓŁCZESNYCH nazw łódzkich ulic, ale dła ułatwienia pod pierwszym odnotowaniem danego adresu podano małymi litrami zapis historii nazewnictwa danej ulicy według nieopublikowanej pracy Mirosłąwa Jaskulskiego, st. kustosza Muzeum Miasta Łodzi, według Jego stanu wiedzy na koniec lat 90. XX wieku;można te dane skonfrontować z bazą nazw ulic i Placów na stronie internetowej Biblioteki Wojewódzkiej im. J. Piłsudskiego w Łodzi

 

– istniejąca ulica zapisana została drukiem pogrubionym (np. Kadłubka Wincentego 10), natomiast nieistniejąca dziś zwykłym (np.Wincentego 10), przy czym jest to jej ostatnia jej używana nazwa

 

– każdą informację poprzedza rok wydania danej publikacji źródłowej, który jest jednocześnie odsyłaczem do źródła informacji, przede wszystkim z danego okresu historycznego, ale pojawiają się też publikacje nowsze; w takiej sytuacji zostało to zaznaczone pogrubieniem daty rocznej i kolorem czerwonym, np. [1986] ale przed nim dodano standardowym zapis chronologicznym np. [–1940–] [1986].

 

– w przypadkach instytucji mieszczących się w kilku miejscach lub odrębnych miejsc zamieszkania właściciela firmy i jej adresu w przypisach podane informacje o tym, co jest sugestią zajrzenia i pod te adresy;

 

– dla informacji spoza bibliografii do tej publikacji rok lub okres ujęty jest w dwa myślniki, np. [‑1935-]; [‑1919-1939‑]

 

– zaczerpnięte z prasy archiwalnej zostały oznaczone datą roczną z dodatkiem litery „p” (np. [1916p]);

 

– dla informacji spoza bibliografii tej publikacji z przyczyn technicznych (znacząco zwiększyłoby to ilość przypisów i tak już znaczną) nie podano źródła informacji;

 

informacje ujęte w cudzysłów oznaczają firmy, zakłady pracy itp., natomiast bez nich to adresy prywatne (uwaga: możliwe są tu pomyłki, ponieważ na tym etapie pracy nie sposób wszystkich tych informacji sprawdzić, szczególnie, jeżeli jest to tylko nazwa właściciela);

 

– informacje dotyczące okupacji niemieckiej podczas I i II wojny światowej podano w języku oryginału;

 

– informacje dotyczące okresu sprzed I wojny światowej pisane w jezyku rosyjskim podano w transliteracji polskiej;

 

– w informacjach uzupełniających (odsyłaczach) używane są tylko współczesne nazwy ulic i współczesna numeracja posesji;

 

– dla czytelności zapisów w ramach poszczególnych posesji podzielono je na zasadnicze okresy historyczne:

= do I w. św. (do VII 1914)

= okres I w. św. (VII 1914 – XI 1918)

= okres międzywojenny (XI 1918 – 1 IX 1939)

= okres II w. św. (IX 1939 – I 1945)

= okres PRL (I 1945 – VI 1992)

= okres współczeny (po VI 1992)

które zostały oddzielone od siebie dziesięcioma pogrubionymi literami „x” (______________)

 

– w ramach wspomnianych wyżej podziałów chronologicznych, przy pomocy dwudziestu pogrubionych kropek (....................) rozdzielono zapisy dotyczące prawdopodobnych mieszkańców danej posesji od firm oraz sklepów, które funkcjonowały pod tym adresem

 

– przy opracowaniu „Księgi adresowej m. Łodzi, 1937-1939” (ewentualnie innych wydawnictw z okresu do wybuchu I wojny światowej), a tu Działu II: Mieszkańcy Łodzi, tam gdzie były podane numery telefonów zapisano je przy danych nazwiskach; na pewno z jednej strony świadczy to o pozycji ekonomicznej danego człowieka, z drugiej, np. w przypadku krawców, może świadczyć, że jest to minimalistyczna reklama profesjonalnego zakładu krawieckiego, chociaż z powodu tej niepewności zrezygnowano z ujęcia nazwiska w cudzysłów zgodnie z ogólną zasadą takiego wyróżniania firm

 

za-fasadami-metodologia
Ulica Piotrkowska. Historia ulicy Piotrkowskiej i Łodzi przemysłowej

piotrkowska-nr.pl

© Wszystkie prawa zastrzeżone

Ulica Piotrkowska. Historia ulicy Piotrkowskiej i Łodzi przemysłowej